Διαχωριστές δωματίων

Διαχωρείστε δύο χώρους στο ίδιο δωμάτιο χρησιμοποιόντας έναν διαχωριστή δωματίου